صفحه نخست / اخبار  
با مشارکت فعال انجمن باور همايش بين المللی زندگی پياده در شهر برگزار شد

روزهای دوشنبه 15 و سه شنبه 16 اسفندماه، همايش بين المللی زندگی پياده در شهر با ابتکار موسسه پژوهشی و معماری نظر و سازمان زيباسازی شهر تهران و با مشارکت فعال انجمن باور در بخش ويژه دسترسی افراد معلول به محيط شهری در مرکز همايش های بين المللی برج ميلاد تهران برگزار شد. حضور متخصصين و پژوهشگران ژاپنی، چينی، فرانسوی، ايـتاليايی، مکزيکی و ... به اين همايش صفت بين المللی بخشيده بود.

با هماهنگی و نشست های قبلی، در اين همايش بين المللی پانل ويژه ای، ويژه جايگاه مناسب سازی شهر برای افراد معلول در مفهوم پايه ای زندگی پياده در شهر پيش بينی شده بود که انجمن باور در برگزاری اين رويداد مهم علمی نقش محوری فعال داشت.

جشنواره شب شعر با حضور معلولین

کانون معلولین شهرداری منطقه چهار، واقع در تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام - بوستان غدیر (سرای محله شمیران نو) در روز 1390/12/17 اقدام به برگزاری جشنواره شب شعر با حضور معلولین و شعرای عزیز نموده است.

هدیه ی نوروزی باور

بسته کتابهای مجازی (باورها، رویاها، امیدها)، کاری از واحد فرهنگی هنری باور

بسته کارت پستال های باوری

تولیدی دیگر از واحد فرهنگی هنری باور ...

تولد 7 سالگی باور را جشن می گیریم

در هفتمین سال فعالیت باور. بر آنیم که در محفلی دوستانه با حضور اعضا مشترک، حامیان، همیاران و همراهان همیشگی باور این مناسبت را گرامی بداریم...

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]  [ ۱۶۰ ] 
 [ ۱۶۱ ]  [ ۱۶۲ ]   صفحه بعدی